ÅRSMÖTE i ridhusföreningen söndag 15 mars

Kallelse till Ridhusföreningens årsmöte!

Den 15 mars 2020 kl. 17.00 i Elsas café, Granelundshallen, håller Ridhusföreningen årsmöte. Årets möte är kanske viktigare än någonsin, då vi måste fatta beslut om föreningens fortsatta framtid. Under året som gått har styrelsen informerat om det svåra ekonomiska läget och bjudit in till informationsmöte angående en förhoppningsvis sammanslagning med Flyinge Ryttarförening. Styrelsen föreslår att andelarna ska övergå till föreningen, för att möjliggöra en sammanslagning och har bett andelsägarna om synpunkter och stöd. Till styrelsens stora glädje är en klar majoritet av andelsägarna för förslaget.

Årets kallelse till årsmöte innefattar en motion från styrelsen där vi ber årsmötet fatta beslut som möjliggör sammanslagningen (bilaga 1.) samt en bilaga med de föreslagna nya stadgarna (bilaga 2.)

Har du några frågor får du gärna kontakta ordförande Jenny Wangel: wangeljenny@gmail.com  Vänligen läs igenom allt noga och Varmt Välkommen till årsmötet 2020!

Med vänlig hälsning Flyinge Ridhusförening genom sin styrelse.

Årsavgift 2020: Vill du rida på Granelundshallen from början på året, påminner vi om att årsavgiften ska betalas senast den 31 januari 2020. Har du inte nyttjat anläggningen under januari, går det självklart bra att betala årsavgiften även senare. Årsavgiften är 1 800 kr för varje nyttjandeandel, dock högst 2 400 kr för familj med barn under 18 år. Beloppet betalas in på bankgiro 653-1693.

Personuppgifter: För att kunna föra register över ägarandelar och medlemmar i Flyinge Ridhusförening måste vi  behandla personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi  behandlar uppgifterna under den tid som avtalsförhållandet gäller, samt 3 månader efter avslutat avtal. Dvs under den tid som du är andelsägare i föreningen + 3 mån. Syftet med behandlingen är att kunna upprätthålla avtalet, men även för att kunna kontrollera att de som nyttjar anläggningen har erlagt avgift. Vill du veta mer eller vill du bli borttagen från registret, vänligen kontakta Maria Videll på epost: mariavidell@hotmail.com

Motion till Flyinge Ridhusförenings årsmöte 2020-03-15 (Bilaga 1)

I syfte att stärka föreningens ekonomi och förbättra möjligheterna till nödvändigt underhåll och skötsel av fastigheten Flyinge 6:8 (Granelundshallen), föreslår Flyinge Ridhusförenings styrelse en sammanslagning med Flyinge Ryttarförening. En sammanslagning med Ryttarföreningen skulle möjliggöra bidragsansökan från Lunds kommun och Skåneidrotten och ge en sammantaget bättre ekonomi för fastigheten och verksamhetens bästa. En sammanslagning av föreningarna kräver att andelarna i Flyinge Ridhusförening går tillbaka till föreningen, dvs att inga privata intressen finns i föreningen.

Enligt denna motion ombeds årsmötet besluta att alla ägarandelar, enligt register över andelsägare per datum för extra allmänt årsmöte (2020-04-05), övergår till Flyinge Ridhusförening. Årsmötet ombeds också besluta att föreningen antar nya stadgar (bilaga 2) och att föreningen ändrar namn till Flyinge Ryttarförening samt att föreningen ansöker om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet. Besluten är nödvändiga för en sammanslagning med Flyinge Ryttarförening.

Beslut Del A: Under förutsättning att Flyinge Ryttarförening på årsmötet 2020-03-01 samt på ett därefter följande extra allmänt möte beslutar att upplösa den juridiska personen Flyinge Ryttarförening org.nr 8450008217 och för fortsatt främjande av ridsporten låter verksamhet och tillgångar (ekonomiska och materiella) övergå till den juridiska personen org.nr: 845003-2977 (Flyinge Ridhusförening) samt beslutar att godta övergångsbestämmelserna om en lägre avgift för andelsägare under en övergångsperiod på 10 år, fattar Flyinge Ridhusförening följande beslut:

 1. Årsmötet beslutar att alla ägarandelar, enligt register över andelsägare per datum för extra allmänt möte 2020-04-05, övergår till föreningen (org.nr: 845003-2977).
 2. Årsmötet beslutar att anta de nya stadgarna (bilaga 2), innebärandes bland annat en namnändring till Flyinge Ryttarförening samt övertagande av nuvarande Flyinge Ryttarförenings verksamhet samt tillgångar (ekonomiska och materiella).
 3. Årsmötet beslutar att föreningen ska ansöka om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet.

Beslut Del B: För sammanslagningens möjliggörande övergår alla nuvarande andelar till föreningen (org.nr 845003-2977). Årsmötet beslutar att alla andelsägare, enligt register över andelsägare per datum för extra allmänt årsmöte 2020-04-05, under 10 år (t.o.m den 31 december 2030) debiteras en lägre avgift vid nyttjande av anläggningen. Det lägre priset ska motsvara den årsavgift som gäller per 2019-12-31, beroende på antalet nyttjanderätter den tidigare andelsägaren innehar, dvs ifall den betalat för enskild person eller som familj. En index-reglerad höjning kan förekomma. Rättigheten enligt övergångsbestämmelsen är inte överlåtbar på annan person. Dock kan förälder låta barn nyttja dess rättighet och rättigheten kan också följa med en fastighet vid ev. försäljning. Föreningens kassör upprätthåller register över de forna andelsägarna under övergångsperioden.

Beslut del C: Årsmötet beslutar att de båda styrelserna (Flyinge Ridhusförening och Flyinge Ryttarförening) under den kommande sammanslagningsperioden, dvs resterande del av verksamhetsåret, samarbetar som en gemensam styrelse för att genomföra sammanslagningen och för att få till stånd en bra ny organisation. Under övergångsperioden kommer alltså styrelsen att bestå av fler ledamöter än vad som stadgas. Ordförande för den nya organisationen blir ordförande vald för Flyinge Ridhusförening. Vice ordförande blir ordförande vald för Flyinge Ryttarförening. Övriga poster tillsätts på ett konstituerande möte efter det sista extra allmänna mötet 2020-04-05. Ny styrelse väljs vid årsmötet 2021.

Denna motion är inlämnad av Flyinge Ridhusförening styrelse 2020-01-24 Jenny Wangel – Ordförande Lotta Strand – Vice Ordförande Lis-Marie Nilsson – Sekreterare Maria Videll – Kassör Åsa Righard- Ledamot Pauline Nyhlén – Ledamot Ulrika Hammargren – Suppleant.

Stadgar Flyinge Ryttarförening  Org.nr: 845003-2977 (Bilaga 2)

Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 2020-03-08 och den 2020-04-05 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18.

§1 Ändamål

Flyinge Ryttarförening (org.nr: 845003-2977) är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt genom att för ridsportens främjande äga och förvalta en ridanläggning på fastigheten 6:8 i Lunds kommun.

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Flyinge.

§ 3 Medlemskap

Person som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem. Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 4 Medlemsavgift

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet. Årsavgiften ska erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem som inte betalar in årsavgift, får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. www.ridsport.se För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning ska skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuts frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller ett enhälligt extra allmänt möte, eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena ska vara ett årsmöte. Ändring av stadgarna ska godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena ska vara ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SvRF. www.ridsport.se

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra. Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig. www.ridsport.se

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10.  Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen     för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 13.  Val av ordförande för föreningen
 14.  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15.  Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda  av ungdomssektionen.
 16.  Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
 17.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 18.  Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19.  Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20.  Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev  andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22.  Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 23.  Sammanträdets avslutande.

§ 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte ska punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma. www.ridsport.se

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en utses som sammankallande, jämte en (1) suppleant. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 9 ordinarie ledamöter samt lägst 1. och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår även en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 2 ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas. Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • Verka för föreningens ändamål. • Verkställa beslut fattade av allmänna möten.  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. • Handha och ansvara för föreningens medel. • Förvalta föreningen fastighet med tillhörande byggnader. • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorers granskning.  • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.  • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.             • Övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 23 Sektioner

Föreningen ska ha sektioner fastställda av allmänt möte. En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. Sektionernas verksamhet ska redovisas på föreningens årsmöte.

Ungdomssektion inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen ska ha representant i föreningsstyrelsen.

Övriga sektioner. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte. Sektionen väljer själv sin sammansättning och utser sammankallande. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes i samråd med föreningsstyrelsen. Sektion ska ha representant i föreningsstyrelsen.

§ 24 Flyinge Ryttarförenings fastighet och anläggning

För hästnäringens och ridfrämjandets bästa, äger och förvaltar Flyinge Ryttarförening fastighet Flyinge 6:8 (Granelundshallen).

Anläggningen består av mark och byggnader. Stora ridhuset, lilla ridhuset, Utebanan, parkering samt medlemslokaler, så som samlingslokal, cafeteria, toaletter, sekretariat, förrådsutrymmen m.m. Utöver detta arrenderar Flyinge Ryttarförening mark av annan markägare.

På anläggningen bedriver Flyinge Ryttarförening verksamhet i form av utbildning, träning, tävling, clinics, avsuttna sammankomster m.m för medlemmarnas, hästnäringens, ridfrämjandets och bygdens bästa.

Styrelsen beslutar om tillgänglighet till anläggningen och beviljar bokningar för träning, tävling med flera aktiviteter.

Föreningen erbjuder anläggningskort till den som vill nyttja anläggningen. Styrelsen beslutar om regler för anläggningskort och nyttjande av anläggningen. Styrelsen lämnar även förslag på avgift för nyttjande av anläggningen att fastställas på allmänt möte.