Info sammanslagning

Sammanslagning av Flyinge Ridhusförening & Flyinge Ryttarförening 

Ridhusföreningens styrelses förslag, att slå samman Flyinge Ridhusförening och Flyinge Ryttarförening, har mottagits mycket positivt bland andelsägarna. En klar majoritet av andelsägarna har hört av sig till styrelsen och gett sitt stöd till förslaget och vill skänka sina andelar till föreningen för att möjliggöra sammanslagningen.  

Det är med stor glädje som styrelsen nu går vidare med arbetet för att göra sammanslagningen möjlig. 

Väldigt förenklat går en sammanslagning till så här: 

Eftersom det är svårare att avveckla en förening med fasta tillgångar kommer Flyinge Ryttarförenings verksamhet lyftas in i Flyinge Ridhusförenings organisation. 

Sammanslagning

En motion om 

  • Nya stadgar 
  • Sammanslagning av föreningarna 
  • Medlemskap i Svenska Ridsportförbundet 

inlämnas till Ridhusföreningens årsmöte 2020. Om majoriteten, (2/3) av andelsägarna på mötet är för en sammanslagning, kommer beslut om nya stadgarsammanslagning samt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet fattas på årsmötet. Beslutet bekräftas på ett extra medlemsmöte 2 månader senare. 

Den största förändringen är att föreningen, efter stadgeändringen, inte längre kommer att ha några enskilda andelsägare, med rätt att överlåta sin andel 

Svenska Ridsportförbundet kommer hjälpa oss att ta fram nya stadgar och ändra medlemskapet från Ryttarföreningens organisationsnummer till Ridhusföreningens. 
Vår kontakt på Ridsportförbundet är: Kicki Ronnerberg, ansvarig för organisationsutveckling och föreningsrätt. 

Bakgrund till sammanslagningen 

Under flera år har Flyinge Ridhusförening brottats med dålig ekonomi. Anläggningen behöver renoveras och föreningsformen med andelsägare omöjliggör bidragsansökan.
I ett par år har Ridhusföreningens och Ryttarföreningens styrelser pratat om en sammanslagning för att klara det svåra ekonomiska läget.
Efter samtal med Lunds kommun, Svenska Ridsportförbundet (Skånes Ridsportförbund) och en bolagsjuristinsåg styrelserna att en sammanslagning är den enda hållbara vägen framåt. 

I början av april 2019 skickades ett informationsbrev, innehållandes en vädjan om andelsägarnas stöd, till alla Flyinge Ridhusförenings andelsägare. 

Den 27 maj hölls ett informationsmöte på Granelundshallen. 

Se informationsbrevet nedan

Bäste andelsinnehavare, det ekonomiska läget är kritiskt!

Som vi berättade i kallelsen till årsmötet, är Granelundshallen i akut behov av underhåll. Förutom att hålla ridhusunderlagen och utebanorna i bra skick, har vi takrenovering, uppfräschning av kök och toaletter samt övriga utrymmen, handikappanpassningar, utveckling av teknik och anläggning mm framför oss. 30 år har gått hårt åt anläggningen och underhållsbehovet har de senare åren eskalerat.

Under flera år har föreningen gått med förlust och vi har inte ekonomi att göra den upprustning och de åtgärder som behövs. Flyinge ridhusförening och Flyinge ryttarförening arbetar gemensamt för att försöka få ihop finansieringen till underhåll och för samtal med både Lunds kommun och Ridsportförbundet om bidrag och ökade lån.

Vi uppmanas att slå samman de båda föreningarna!

Både kommunen och Ridsportförbundet uppmanar oss att slå samman föreningarna. Bidrag till anläggningen kan endast sökas av en ideell förening med verksamhet för barn och unga, och det bästa är om den föreningen äger sin anläggning. Ridhusföreningens nuvarande form försvårar och i många fall omöjliggör bidragsansökan. En sammanslagning kräver dock att alla andelar återgår till ridhusföreningen och styrelsen hoppas därför att alla andelsägare, tillsammans Ryttarföreningen, kan bidra genom att skänka sin andel till ridhusföreningen.

Vad är en andel värd idag?

Föreningsandelarna som såldes för 3 000 kr 1987, har minskat i marknadsvärde. Det är många som vill sälja och få som vill köpa. De senaste andelarna som sålts har värderats till mellan 500 – 1 500 kr. Den senaste andelen som såldes kostade 700 kr. Ridhusföreningen har trots detta låga värde inte råd att betala för andelarna, eftersom ekonomin är dålig och alla medel måste gå till anläggningens underhåll.

Vad händer om vi inte lyckas med sammanslagningen?

Enligt stadgarna är föreningens ändamål att ”främja ridintresset” i bygden genom att ”äga och förvalta en ridhusanläggning”. Förvaltningsändamålet kommer bli svårt att uppfylla om vi inte lyckas vända det svåra ekonomiska läget, och göra de renoveringar och underhåll som krävs. Som två föreningar är det svårt och ibland omöjligt att få bidrag till de investeringar vi behöver göra. Med bristande underhåll riskerar vi att förlora medlemmar, ridhuskort och anmälningar (startavgifter) i de för ekonomin så viktiga tävlingar vi anordnar. Vi kommer inte i framtiden ha råd att erbjuda andelsägare lägre avgifter än andra som nyttjar anläggningen, vilket innebär att årsavgiften för andelsinnehavare kommer motsvara avgiften för ett ridhuskort. Vilket idag är 3 300 kronor per kort och år. Om inte varje andelsinnehavarna går in med mer finansiering i föreningen, ser styrelsen ingen annan utväg än en sammanslagning för att klara det svåra läget.

Får du något tillbaka om du skänker din andel?

Styrelsens förslag är att den som skänker sin andel till föreningen, får ett fortsatt lägre pris vid nyttjande av anläggningen, under en övergångsperiod om 10 år (som längst t o m den 31 december 2030). Det lägre priset kommer att motsvara den avgift du har idag, beroende på om du har en eller flera nyttjanderätter, dvs om du betalar för enskild person eller som familj. En index-reglerad höjning kan förekomma. Vi kommer även skapa en vägg med plaketter som visar vilka som bidragit till sammanslagningen. Föreningens välgörare.

Vad händer nu?

Vi vill veta vad du tycker. Styrelsens förslag (vädjan) till er alla är att ni skänker er andel till Ridhusföreningen. Har du ett bättre förslag på hur vi ska rädda Granelundshallen, mottager vi med tacksamhet detta.

Informationsmöte!

Den 27 maj kl. 19.00 i Elsas café på Granelundshallen kommer vi ha ett informationsmöte för den som har frågor och förslag. Du kan också maila till ordförande Jenny Wangel wangeljenny@gmail.com eller kassör Maria Videll, mariavidell@hotmail.com .

Senast den 31 augusti 2019 planerar styrelsen att ha ett förslag till åtgärdsplan på plats, att presentera på årsmötet 2020. Information kommer at anslås på: www.flyingerf.se/infosammanslagning

Granelundshallen och Flyinge Ryttarförening fyller en viktig funktion för rid- och hästnäringen i och runt Flyinge. Hjälp till att fortsätta det viktiga arbetet!

Med vänlig hälsning

Flyinge Ridhusförening genom sin styrelse

Mejla oss din e-post! Det är enklare, billigare och bättre för miljön att skicka information via e-post. I framtiden kommer därför all information från oss komma via mejl. Stort tack om du vill skicka din e-post till mariavidell@hotmail.com.