Stadgar

§ 1 Ändamål

Flyinge Ryttarförening (org.nr: 845003-2977) är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt genom att för ridsportens främjande äga och förvalta en ridanläggning på fastigheten 6:8 i Lunds kommun.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Flyinge.

§ 3 Medlemskap

Person som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem. Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 4 Medlemsavgift

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställs av årsmötet. Årsavgiften ska erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem som inte betalar in årsavgift, får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej. Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. www.ridsport.se För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning ska skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuts frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller ett enhälligt extra allmänt möte, eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena ska vara ett årsmöte. Ändring av stadgarna ska godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena ska vara ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SvRF. www.ridsport.se

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra. Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig. www.ridsport.se

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.

§ 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte ska punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma. www.ridsport.se

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av tre (3) ledamöter, varav en utses som sammankallande, jämte en (1) suppleant. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 9 ordinarie ledamöter samt lägst 1. och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår även en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 2 ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas. Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• Verka för föreningens ändamål.
• Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• Handha och ansvara för föreningens medel.
• Förvalta föreningen fastighet med tillhörande byggnader.
• Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
• Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.
• Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
• Övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 23 Sektioner

Föreningen ska ha sektioner fastställda av allmänt möte. En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. Sektionernas verksamhet ska redovisas på föreningens årsmöte.

Ungdomssektion

Inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen ska ha representant i föreningsstyrelsen.

Övriga sektioner

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte. Sektionen väljer själv sin sammansättning och utser sammankallande. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes i samråd med föreningsstyrelsen. Sektion ska ha representant i föreningsstyrelsen.

§ 24 Flyinge Ryttarförenings fastighet och anläggning

För hästnäringens och ridfrämjandets bästa, äger och förvaltar Flyinge Ryttarförening fastighet Flyinge 6:8 (Granelundshallen).

Anläggningen består av mark och byggnader. Stora ridhuset, lilla ridhuset, utebanan, parkering samt medlemslokaler, så som samlingslokal, cafeteria, toaletter, sekretariat, förrådsutrymmen m.m. Utöver detta arrenderar Flyinge Ryttarförening mark av annan markägare.

På anläggningen bedriver Flyinge Ryttarförening verksamhet i form av utbildning, träning, tävling, clinics, avsuttna sammankomster m.m för medlemmarnas, hästnäringens, ridfrämjandets och bygdens bästa.

Styrelsen beslutar om tillgänglighet till anläggningen och beviljar bokningar för träning, tävling med flera aktiviteter.

Föreningen erbjuder anläggningskort till den som vill nyttja anläggningen. Styrelsen beslutar om regler för anläggningskort och nyttjande av anläggningen. Styrelsen lämnar även förslag på avgift för nyttjande av anläggningen att fastställas på allmänt möte.